Новини

ЕСПрограма ОПИК


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 21.10.2021 г. „АУСТА” ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“
административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4123-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 100 % европейско финансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Проект BG16RFOP002-2.089-4123-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
www.eufunds.bg


ЕСПрограма ОПИК

„Ауста” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Закупуване на един брой абкант преса със CNC управление (Мярка 1), един брой хидравлична гилотина със CNC управление (Мярка 2), един брой четиривалова хидравлична листоогъваща машина (Мярка 3) и един брой CNC струг (Мярка 4)”, разделени в четири обособени позиции, както следва:

  1. Обособена позиция 1 – Закупуване на един брой абкант преса със CNC управление;
  2. Обособена позиция 2 – Закупуване на един брой хидравлична гилотина със CNC управление;
  3. Обособена позиция 3 – Закупуване на един брой четиривалова хидравлична листоогъваща машина;
  4. Обособена позиция 4 – Закупуване на един брой CNC струг.

Процедурата се провежда съгласно ДБФП № BG16RFOP002-3.001- 0084-C01
Краен срок за подаване на оферти: 22.03.2018г.
Изтеглете тръжната документация оттук!

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Prilojenie 3.6_Primerna_metodika_Austa_f

Prilojenie 3.4_Oferta_Austa

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_Austa

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_Austa final

Dogovor dostavka_Hidravichna gilotina_Austa

Dogovor dostavka_CNC strug_Austa

Dogovor dostavka_Chetirivalova hidravlichna listoogavashta mashina_Austa

Dogovor dostavka_Abkant presa_Austa

Deklaracia_EIK


Проект BG16RFOP002-3.001- 0084-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
www.eufunds.bg


ЕСПрограма ОПИК

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

На 09.11.2017г. „Ауста” ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0084-C01 за проект „Инвестиция в ново енергоспестяващо оборудване в „Ауста“ ООД” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-3.001 – „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на обща стойност от 1 113 607.00 лв. (669 039.18 лв. европейско и 118 065.72 лв. национално съфинансиране) и е с продължителност 18 месеца.

Основната цел на настоящия проект е повишаване конкурентоспособността на „Ауста“ ООД чрез оптимизиране на производствената дейност чрез закупуването на нови активи с по-високоефективни характеристики.

Специфичните цели на проекта са:

  • Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието;
  • Намаляване на производствените разходи вследствие на намаленото енергопотребление;
  • Повишаване на качеството на продукцията;
  • Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;

По този начин основната и специфичните цели на проекта способстват за постигането на главната цел на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“- предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.


Проект BG16RFOP002-3.001-0084-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
www.eufunds.bg