austa_home

"Ауста" ООД - гр. Кърджали


Фирма “АУСТА” ООД е основана в гр. Кърджали през 1991г. Предмет на дейност на Дружеството е инженерингова, производствена и търговска дейност, в областта на машиностроенето и приборостроенето. От 1996г. фирмата се ориентира главно към производство на общотехнически и специални видове манометри, дозиращи мембранни помпи и мембранни помпи с пневматично задвижване. Произвежданите от “АУСТА” ООД манометри са одобрени от Националния център по метрология със съответните “Удостоверения за одобрен тип”.

През 2005г. “АУСТА” ООД разработва и внедрява в производство няколко типа каменорезни машини с ръчно и хидравлично задвижване, които намират приложение при производството на скални облицовъчни материали.

В организацията успешно е внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2015, към която са интегрирани и Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на стандарта OHSAS 18001-2007 и Система за управление по отношение на околната среда съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2015. От 2018г. е внедрена и Системата за управление на енергията съгласно изискванията на стандарта ISO 50001:2011.

С цел покриване на по-голям обхват на приложение и задоволяване нуждите на клиентите си, дружеството продължава непрекъснато да развива и усъвършенства вече усвоените свои продукти, както и да разширява тяхната номенклатура.

Сертификати